PL

 unia

Nazwa beneficjenta: TDC POLSKA Sp. z o.o.

Tytuł projektu: Dynamiczny rozwój działalności eksportowej firmy TDC POLSKA Sp. z o.o. na rynku brytyjskim i niemieckim

 

Krótki opis projektu:

Projekt dotyczy wsparcia działalności eksportowej spółki TDC Polska Sp. z o.o. na 2 rynki zagraniczne: W. Brytania, Niemcy, poprzez zrealizowanie zadań promujących produkty i markę TDC Polska Sp. z o.o. poza granicami Polski oraz realizację zadań doradczych wspomagających biznesowo – promocyjną część przedsięwzięcia. TDC Polska Sp. z o.o. posiada produkt w postaci ścianki video SCEO® VIDEO WALL z filtrami SCEO® ANTIMOIRÉ, która wykazuje cechy konkurencyjne wobec podobnych produktów oferowanych na wymienionych rynkach. Projekt realizowany będzie od 15 stycznia 2016r. do 26 lutego 2017r. w ramach następujących etapów: (1) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych, (2) udział TDC Polska Sp. z o.o. jako wystawcy na targach w Niemczech, Hiszpanii, Holandii i Wielkiej Brytanii.

 

Cele projektu:

Projekt wpisuje się w realizacje celów działania 1.4.1 WRPO i przyczyni się do wkroczenia TDC Polska Sp. z o.o. na zagraniczne rynki tj. Niemiec i Wielkiej Brytanii z innowacyjnym produktem jakimi są ścianki video SCEO® VIDEO WALL z filtrami SCEO® ANTIMOIRÉ, wzmocnienia pozycji polskiej gospodarki poprzez promocje Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenia wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenia liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. Firma TDC Polska Sp. z o.o. dzięki wdrożeniu przedmiotowego projektu rozpocznie działalność eksportową w oparciu o przygotowany Plan Rozwoju Eksportu, zawierający rekomendacje dot. strategii wchodzenia na europejskie rynki. Dzięki realizacji projektu TDC Polska Sp. z o.o. wprowadzi eksport do swojej sprzedaży, zintensyfikuje powiązania z zagranicznymi partnerami oraz zwiększy rozpoznawalność swojej marki handlowej i firmowej na rynkach zagranicznych.

Wdrażany w ramach projektu Plan Rozwoju Eksportu obejmuje następujące rynki zagraniczne: brytyjski oraz niemiecki. Niniejszy projekt zakłada realizację etapów postępowania przy zastosowaniu optymalnej rekomendacji kierunków działalności eksportowej TDC Polska Sp. z o.o. celem osiągnięcia konkurencyjnej pozycji na rynku zagranicznym. Realizacja działań przyczyni się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku globalnym.

Projekt odpowiada na potrzeby Wnioskodawcy w zakresie rozwoju poprzez eksport w następujący sposób:

 • Eksport pozwala zwiększyć produkcję i tym samym obniżyć koszty jednostkowe. Dzięki eksportowi można lepiej wykorzystać moce firmy i tym samym uzyskać wzrost rentowności.

 • Kontrakt eksportowy prowadzi do wzrostu skali produkcji i rozwoju firmy.

 • Obecność na rynkach międzynarodowych pozwala na poznanie poczynań konkurentów i na szybkie dostosowanie się do zmian zachodzących w danej branży.

 • Eksport powiększa bazę klientów firmy i uniezależnia od wahań na rynku krajowym.

Realizacja działań proeksportowych, zidentyfikowanych na podstawie Planu Rozwoju Eksportu ma się przyczynić do osiągnięcia drugiego celu firmy TDC POLSKA Sp. z o.o., który dotyczy zwiększania konkurencyjności firmy poprzez następujące cele szczegółowe:

 • wzrost udziału eksportu w ogólnej wielkości sprzedaży;

 • wprowadzenie oferowanych usług na nowe rynki – wzrost dostępności produktu na rynku krajowym i zagranicznym;

 • wzmocnienie wizerunku firmy;

 • nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami;

 • zwiększenie bezpieczeństwa firmy dzięki dywersyfikacji źródeł przychodów;

 • zwiększenie udziału eksportu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa.

Cele jakościowe:

 • wzrost poziomu intensywności świadczenia usług na rynkach docelowych;

 • zwiększenie rozpoznawalności firmy wśród kontrahentów zagranicznych;

 • zbudowanie silnej pozycji usług firmy;

 • zbudowanie dobrych relacji z nowymi odbiorcami z zagranicy;

 • poznanie warunków panujących na wybranym rynku eksportowym i sprawniejszy monitoring konkurencji na nim działającej.

 

Planowane efekty:

Wśród planowanych efektów rzeczowych (produktów), które mają zostać uzyskane w wyniku realizacji projektu należy wymienić następujące wskaźniki kluczowe:

 • lb. przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (1 szt.);

 • lb. przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (1 szt.);

 • lb. przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe (1 szt.);

 • lb. przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego (1 szt.);

 • lb. przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności (1 szt.);

 • Ib. inwestycji prywatnych uzupełniających wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 292 345,92 zł;

 • Ib. wspieranych nowych przedsiębiorstw (1 szt.).

oraz wskaźniki specyficzne dla projektu:

 • lb. imprez targowo-wystawienniczych, w których beneficjent brał udział jako wystawca (5 szt.);

 • lb. godzin doradztwa (150 h).

Pozostałe rezultaty projektu:

 • pozyskanie nowych rynków zagranicznych;

 • zwiększenie prestiżu firmy;

 • zyskanie nowych perspektyw rozwojowych;

 • rozszerzenie oraz dywersyfikacja grona odbiorców usług;

 • eskalacja zasięgu działania firmy;

 • wzmocnienie pozycji firmy i podniesienie poziomu rozpoznawalności jej marki.

 

Wartość projektu: 991 403,77 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 699 057,85 PLN

 

Siedziba główna

TDC Polska sp. z o.o.
ul. Warszawska 53
61-028 Poznań

tel. +48 67 348 29 31
e-mail: biuro@tdcpolska.pl

Siedziba w Berlinie 

SCEO Deutschland GmbH
Bundesplatz 8
10715 Berlin

e-mail: info@sceo.de

iso_9001.pngiso_14001.png

unia